– Optima Place i Kadry

Moduły ERP Optima:

Moduły ERP XT:

  • (Wkrótce)

Kadry i płace w Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to program kadrowo płacowy z kilkudziesięcioma ważnymi funkcjonalnościami.

Program umożliwia sprawniejszą obsługę kadrowo-płacową każdej firmy. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom, praca jest zautomatyzowana, przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywania operacji. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co umożliwia prowadzenie rozliczeń z ZUS.

Z kolei integracja z systemem e-Deklaracje pozwala automatycznie wysyłać deklaracje podatkowe do US.

Moduł Płace i Kadry w Comarch ERP Optima umożliwia:

Wypłaty i wynagrodzenia

rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów

automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci

przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania

naliczenie składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych, w których pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze 

Kadry

prowadzenie akt pracowniczych – funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, e-teczki

import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności

przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima

zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią

tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch HRM

import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)

kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników

import elektronicznych zwolnień lekarskich

import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych oraz informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, nieobecnościach

archiwizację wybranych formularzy kadrowych

Kadry

prowadzenie akt pracowniczych – funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika, e-teczki 

import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności

przenoszenie pełnych danych kadrowo – płacowych między bazami Comarch ERP Optima

zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią

tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch HRM

import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)

kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników

import elektronicznych zwolnień lekarskich

import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych oraz informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, nieobecnościach

archiwizację wybranych formularzy kadrowych

Czas pracy i nieobecności

kontrolę limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy

kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego

wygenerowanie Zaświadczenia płatnika składek Z-3 zarówno w formacie xml, umożliwiającym wczytania go do PUE jak i w postaci wydruku

rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop

kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, pracownika młodocianego oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej)

kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego (zobacz film)

wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)

sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych

zablokowanie edycji czasu pracy oraz planu pracy przez Użytkownika w sytuacji, gdy pracownik posiada w danym okresie rozliczoną wypłatę etatową

Deklaracje

naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy 

wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0

odnotowanie indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS

tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami

wygenerowanie deklaracji RUD zarówno w formie pliku xml i wczytania go do PUE jak i w postaci wydruku (pojedynczego dla wskazanego pracownika lub seryjnego dla zaznaczonych pracowników

Umowy cywilnoprawne

rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców 

rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców, 

powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,

Moduł Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje:

Wypłaty

opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem

ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)

rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych 

automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia

możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,

generowanie opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty

odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych

Czas pracy i nieobecności

możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,

rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,

możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP

Kadry

wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku 

obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających

możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych 

atrybuty – czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji

struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów

Wypróbuj program COMARCH ERP Oprima na 30 dni za darmo

KONTAKT
Wojciech Dobrowolski
eMail: wojtek@jwj.com.pl
Tel.: +48 606 813 057

Back to top